Własną broń. Jak ją zdobyć?

Ten artykuł będzie długi…. bo uzyskanie pozwolenia na broń do szybkich procesów nie należy. Musimy tutaj uzbroić się w cierpliwość, odłożyć trochę pieniędzy, wygospodarować czas wolny i cieszyć się nowym hobby.


Rozpoczynając naszą przygodę z bronią musimy poznać podstawy prawne do korzystania z instrumentu naszego zainteresowania. Spisane są one w UoBiA, czyli Ustawie o Broni i Amunicji z dnia 21 maja 1999r. Artykuł 10 tejże ustawy informuje nas, że w Polsce pozwolenie na broń otrzymujemy według jej przeznaczenia, nie rodzaju. Ustawa nazywa osiem celów do posiadania broni:

1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych

Zajmijmy się punktem 4 – bronią palną do celów sportowych. Artykuł 10 UoBiA w punkcie 4.4 podaje nam jej definicję:

4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

4) do celów sportowych – broni palnej:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego
(dymnego);

Informacja o tym kto może starać się o pozwolenie na broń do celów sportowych również zawarta jest w UoBiA. Czytamy tam, że:

„każdy pełnoletni, zdrowy i niekarany obywatel może ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych.”

Strzelectwo, dokładnie tak, jak każde inne hobby wiąże się z zaangażowaniem swoich umiejętności, czasu i pieniędzy.

Poniżej znajdziecie spisane kolejne kroki jakie trzeba przejść aby zdobyć pozwolenie na broń do celów sportowych:

1. Zapisać się do klubu strzeleckiego

Udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim jest wymagane w procesie starania się o pozwolenie na broń w celach sportowych, gdyż stanowi ważną przyczynę posiadania broni. (Art. 10. ust. 3. pkt. 3)

Każdy klub ma swój regulamin. Zasady i wymagania, według których możesz wstąpić do naszego klubu znajdziesz TUTAJ

2. Patent strzelecki

Patent strzelecki informuje o posiadanej kwalifikacji sportowej jest także jedną z trzech ważnych przyczyn posiadania broni do celów sportowych. Podstawą do otrzymania tego dokumentu jest zdany egzamin organizowany przez PZSS (Polski Związek Strzelectwa Sportowego). Warunki konieczne do podejścia do tego egzaminu to poprawnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego, dokument tożsamości ze zdjęciem, ważne orzeczenie lekarza medycyny sportowej i dowód uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 400zł. Orzeczenie lekarza to koszt ok. 50 PLN i można je zdobyć wykonując badanie na kilka dni lub bezpośrednio przed egzaminem.

Egzamin na patent strzelecki dzieli się na dwie części teoretyczną i praktyczną.

Teoretyczna część to test dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru, czyli A, B lub C. Trzeba zapamiętać, że w pierwszych czterech pytaniach (1-4) nie możemy popełnić błędu! W pozostałych (5-10) mamy możliwość jednej mylnej odpowiedzi. Na rozwiązanie testu mamy 30 minut. Jak to z testami bywa pytania należy czytać dokładnie i ze zrozumieniem. Przygotowując się do egzaminu należy zapoznać się z następującymi materiałami:

 • ustawą o broni i amunicji,
 • przepisami kodeksu karnego dotyczącymi przestępstw z użyciem broni,
 • regulaminami strzeleckimi,
 • znajomością budowy i zasad działania broni do celów sportowych
 • podstawami bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

Informację o zaliczonym egzaminie teoretycznym otrzymujemy natychmiast.

Do części praktycznej podchodzimy tylko i wyłącznie jeśli pozytywnie przeszliśmy test teoretyczny. Tutaj strzelamy z pistoletu, karabinka i strzelby. Możemy wybrać sobie jeden rodzaj broni lub zdawać komplet. Patent strzelecki na dany rodzaj broni pozwala nam z niej korzystać podczas zawodów i jest podstawą o staranie się o pozwolenie na ten typ broni.

Najważniejsze elementy, na które instruktorzy zwracają uwagę podczas egzaminu to zasady bezpieczeństwa i znajomość broni. Jeśli chodzi o cel, to pod uwagę niewątpliwie brane jest skupienie strzałów. Instruktor oczywiście wymaga osiągnięcia określonego przez niego wyniku minimalnego.

Z pistoletu i karabinka strzelamy do tarczy, celem strzałów ze strzelby są rzutki bądź popery. Warto poćwiczyć tę formę strzałów, gdyż ruchomy cel jest wymagający, a w tej konkurencji na egzaminie musimy trafić w trzy z pięciu lecących obiektów.

Życzymy powodzenia, aczkolwiek jeśli coś pójdzie nie tak instruktorzy przeważnie pozwalają na powtórzenie egzaminu jeszcze tego samego dnia. Wiąże się to z opłatą w wysokości 100 PLN. Powtórka całego egzaminu to wydatek 400 PLN.

Patent umożliwia nam strzelanie na strzelnicach komercyjnych bez opieki instruktora. Jest to pierwszy dokument przybliżający nas do zdobycia pozwolenia na broń sportową. Patent strzelecki pozwala nam też wystąpić z wnioskiem o otrzymanie Licencji Zawodniczej wystawionej przez Polski Związek Sportowy.

3. Licencja Zawodnicza

Dokument ten upoważnia do udziału w zawodach strzeleckich organizowanych przez PZSS. Licencja zawodnicza jest dokumentem czasowym ważnym rok. Koszty związane z jej posiadaniem to 75 PLN rocznie. Ale opłata to nie jedyny warunek utrzymania ważnej licencji strzeleckiej. Musimy też brać czynny udział w zawodach strzeleckich, wymagane minimum to 8 startów w roku. Cztery starty w konkurencji z udziałem broni jaką obraliśmy na główną i po dwa na pozostałe – to w przypadku kiedy mamy patent na komplet broni sportowej. Wynik z zawodów nie wnosi do naszej przygody ze strzelaniem nic poza satysfakcją. Satysfakcja jednak sama w sobie jest najlepszym motywatorem do poprawiania własnych wyników!

Niewystarczająca ilość udziałów w zawodach będzie nas kosztowała stratę licencji lub 800 PLN, które pokryje koszt egzaminu weryfikacyjnego organizowanego przez PZSS (400 PLN broń główna i po 200 PLN dodatkowa).

4. Wniosek do WPA o pozwolenie na broń sportową

Proces wnioskowania o pozwolenie na broń składa się z kilku elementów.

Po pierwsze musimy zadbać o dostarczenie wszelkich potrzebnych badań. Lekarze, których musimy odwiedzić to psycholog, psychiatra, okulista i lekarz orzecznik. Wykaz specjalistów uprawnionych do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń znajdziecie na stronach wojewódzkich WPA (Wydział Postępowań Administracyjnych).

Po drugie samo wypełnienie wniosku jest bardzo ważne. Odpowiedzi na pytania powinny być przejrzyste, zrozumiałe i pełne.  Wniosek jest miejscem, gdzie wyliczamy typ i ilość broni, na którą wnioskujemy i jaką ewentualnie planujemy zakupić. Uzasadnieniem naszego wyboru powinny być poszczególne konkurencje strzeleckie, w których planujemy brać udział.

Tutaj warto też zamieścić informację o miejscu dedykowanym do przechowywania broni.

We wniosku przedstawiamy też ważną przyczynę potrzeby posiadania broni, którą w przypadku osób starających się o pozwolenie na broń sportową jest dokument stanowiący o członkostwie w klubie strzeleckim jak i posiadanie patentu i licencji świadczących o posiadanych kwalifikacjach sportowych.

Komplet dokumentów składamy do Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Postępowań Administracyjnych zgodnej z miejscem zamieszkania. Możemy je wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście. Oto lista dokumentów jakie składamy razem z wnioskiem o pozwolenie na broń palną do celów sportowych:

 • Potwierdzona  kopia dowodu osobistego
 • Potwierdzona kopia patentu strzeleckiego
 • Potwierdzona kopia licencji zawodniczej
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przynależności do klubu strzeleckiego
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego odbyte badanie lekarskie
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego odbyte badanie psychologiczne
 • Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu miejskiego w wysokości 242 zł
 • Dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm
 • Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych z uzasadnieniem i wskazaniem typu oraz ilości
 • Oficjalne komunikaty z zawodów strzeleckich ( nie są obowiązkowe), ale warto je przedłożyć

Zakładając, że wysłany został komplet potrzebnych dokumentów urzędnik z WPA ma miesiąc na wystawienie pozytywnej odpowiedzi. W tym czasie najprawdopodobniej zostaniemy zaproszeni do lokalnego komisariatu policji w ramach wywiadu dotyczącego naszej osoby. Inną formą wywiadu środowiskowego i sprawdzenia naszej osoby jest wizyta dzielnicowego w naszym miejscu zamieszkania i ewentualne rozmowy dotyczące naszej osoby z sąsiadami.

5. Promesy

Otrzymując pozwolenie na broń mamy podstawy do wnioskowania o wydanie promesy na zakup broni w WPA. Promesa wydawana jest bezterminowo, a koszt to 17 PLN. Czas wydania tego dokumentu to 7 dni od otrzymania wniosku przez WPA. Można wnioskować o wydanie pojedynczej promesy lub od razu o komplet na który mamy pozwolenie. Warto wspomnieć, że posiadając kilka promes na pojedyncze egzemplarze pozwoli nam na korzystanie z nich w różnych terminach i różnych sklepach.

6. Zakup broni

Po otrzymaniu promesy możemy zakupić tę wymarzoną zabawkę, pamiętając jednak o tym, że są określone zasady, których należy przestrzegać jako jej właściciel. Powinniśmy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Zgodnie z tym rozporządzeniem należy zaopatrzyć się w sejf, co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

Dokonując zakupu musimy pamiętać, że mamy 5 dni na jej zarejestrowanie w WPA. Nie możemy zapomnieć o ważnej informacji jaką jest fakt, że w te 5 dni wliczamy weekendy i święta! Legitymacja posiadacza broni wystawiona zostanie do 14 dni od rejestracji broni w WPA. Niewątpliwie najszybszą opcją na otrzymanie wymarzonej „lektury” jest osobiste stawienie się z licencją i rachunkiem za broń w WPA.

Legitymacja posiadacza broni upoważnia do zakupienia amunicji (wyłącznie do kalibru broni wpisanej do książeczki) należy ją również mieć przy sobie w momencie noszenia/ przewożenia broni.


Czy było warto? Oczywiście, że tak! Co teraz zrobimy, jaki procent wolnego czasu poświęcimy nowemu hobby i jak wielką przyjemność i satysfakcję będziemy z niego czerpali zależy tylko i wyłącznie od nas.

ZOBACZ WIĘCEJ ...

Imi Lichtenfeld -historia Krav Maga

Historia KRAV MAGA na Świecie

System ten opracował Imrich Lichtenfeld – Żyd urodzony w 1910 roku w Budapeszcie, który dzieciństwo i młodość spędził w Bratysławie. Jego ojciec, Samuel, początkowo zarabiał