Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie podmiot:
 • EXCALIBUR Krzysztof Suchomski, Urocza, nr 31, 83-307 Kiełpino, działający jako administrator danych osobowych (dalej: Krav Maga Pomorze).

Wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • Administrator realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.
 • Administrator wskazuje punkt kontaktowy dla osób których dane dotyczą:
  • biuro: 81-232 Gdynia, ul. Żołnierzy I Armii WP 26/1u;
  • telefon: +48 602 11 37 28 – Krzysztof Suchomski;
  • adres e-mail: info@KravMagaPomorze.pl.
 1. Dane osobowe uzyskane przez Krav Maga Pomorze będziemy przetwarzać w celu:
 • przygotowania ofert dotyczących szkoły walki wręcz i samoobrony wg izraelskiego, militarnego systemu KRAV MAGA jako Krav Maga Pomorze;
 • zapewnienia Państwu wsparcia w związku z realizacją umowy: wysyłanie zaproszeń na prezentacje nowych produktów, przekazywanie informacji o terminach treningów i innych przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych przez Krav Maga Pomorze;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków umownych lub ustawowych.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:
 • podjęcie działań związanych z zawarciem umowy – 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacja zawartej przez Państwo umowy z Krav Maga Pomorze – 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • obowiązek prawny ciążący na Krav Maga Pomorze wynikający z przepisów prawa podatkowego oraz rachunkowego – 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • Państwa dobrowolna zgoda na wykorzystanie adresu e-mail w celu potwierdzenia rejestracji na naszej stronie oraz w zakresie wysyłania informacji dotyczących treningów i przedsięwzięć wynikających z programu szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Krav Maga Pomorze – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KRAV MAGA. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Informujemy, że udostępniamy Twoje dane osobowe odbiorcom (podmiotom przetwarzającym), którzy pomagają Krav Maga Pomorze w świadczeniu usług. Takie podmioty świadczą usługi na podstawie umowy, na nasze zlecenie i w naszym imieniu (pomoc w zakresie usług IT oraz pomocy prawnej).

W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępniane organom administracji publicznej (prokuratura, policja, sądy, urzędy państwowe). W pozostałym zakresie Krav Maga Pomorze nie przekazuje  Państwa danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Krav Maga Pomorze nie przekazuje danych osobowych również poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 • dla potrzeb wykonania umowy i egzekwowania lub obrony roszczeń – przez okres 10 lat od ostatniego kontaktu z Krav Maga Pomorze;
 • dla potrzeb związanych z obowiązkiem prawnym ciążącym na Krav Maga Pomorze – przez okres w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa,
 • w przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Krav Maga Pomorze – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

      Mogą Państwo złożyć do Krav Maga Pomorze wniosek  dotyczący danych osobowych o:

 • sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
 • dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Krav Maga Pomorze danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO).
 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, ich podanie jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność przedstawienia oferty / podpisania umowy.
 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Krav Maga Pomorze, w tym profilowaniu.