Regulamin Szkoły KMP

Regulamin Szkoły KRAV MAGA POMORZE

 1. KRAV MAGA POMORZE jest szkołą walki wręcz i samoobrony wg izraelskiego, militarnego systemu KRAV MAGA.
 2. Zakres materiału podzielony jest na 5 stopni zaawansowania.
 3. Szkolenie prowadzone jest w formie:
  1. Regularnych treningów 2 razy w tygodniu w wymiarze 1,5h każdy;
  2. Treningu parterowego 1 raz w miesiącu w sobotę wg oddzielnego planu;
  3. 2 dniowego zgrupowania KravCamp 2 razy w roku wg oddzielnego planu;
  4. 24 godzinnego rajdu KravMagedon 1 raz w roku;
  5. Kursów Bezpieczna Polka – wg oddzielnego planu
  6. Kursów samoobrony dla kobiet – Bezpieczna Gdynianka
  7. Treningów personalnych;
  8. Treningów w plenerze 2 razy w tygodniu (lipie i sierpień)
 4. Nabór do grupy początkującej organizowany jest 2 razy w roku (wrzesień i styczeń)
 5. Egzaminy na kolejne stopnie zaawansowania odbywają się dwa razy w roku (styczeń i czerwiec) i są integralną częścią programu szkolenia Krav Maga Pomorze.
 6. Okres szkolenia na każdy poziom zaawansowania (P0 – P4) trwa 5 miesięcy
 7. Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku
 8. Dołączenia do grupy szkoleniowej jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków wstępnych:
  1. Niekaralność za umyślne czyny chuligańskie objęte Kodeksem Karnym;
  2. Stan zdrowia pozwalający na rekreacyjne uprawianie walki wręcz. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu Krav Maga chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun). Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.
  3. Udzielenia zgody podmiotowi obsługującemu Krav Maga Pomorze, na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzenia ewidencji i organizacji szkolenia oraz wysyłania informacji drogą elektroniczną oraz kontaktowania się przez urządzenia GSM. Uczestnik ma prawo edytować lub usunąć podane dane osobowe w każdej chwili;
  4. Posiadanie ubezpieczenia od NNW.
  5. Zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dostępną w stopce strony oraz na podpisywanej karcie uczestnika podczas rejestracji.
 9. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać Kartę Uczestnika wydrukowaną po otrzymaniu wiadomości mailowej po rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Zapisanie się na listę obecności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Zajęcia są odpłatne wg ustalonego cennika. Płatności winny być dokonane do maksymalnie 2 zajęć danego miesiąca. Opłata raz uiszczona w razie rezygnacji z zajęć lub absencji przepada.
 11. Uczestnik zajęć ćwiczy na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz posiada zaświadczenie lekarza o braku przeciwskazań do trenowania Krav Maga
 12. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, miękkie obuwie sportowe oraz zakaz żucia gumy. Należy zdjąć biżuterię i związać długie włosy.
 13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy poinformować instruktora przed zajęciami (ewentualnie po stwierdzeniu ich wystąpienia w trakcie zajęć).
 14. Na zajęciach obowiązuje zasada zgłaszania instruktorom każdorazowego opuszczenia sali ćwiczeń i meldowania powrotu.
 15. Ze względu na specyfikę zajęć należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników i stosować się do zaleceń instruktorów.
 16. W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia rzeczy osobistych uczestnika zajęć, prowadzący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 17. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbać o sprzęt i infrastrukturę obiektu, z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą swoich opiekunów prawnych, wyrażoną podpisem na karcie uczestnika KRAV MAGA Pomorze.
 19. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostępności sali (egzaminy szkolne lub zamknięta szkoła).