Regulamin Szkoły KMP

Regulamin Szkoły KRAV MAGA POMORZE

 1. KRAV MAGA POMORZE jest szkołą walki wręcz i samoobrony wg izraelskiego, militarnego systemu KRAV MAGA.
 2. Właścicielem szkoły jest firma Excalibur Krzysztof Suchomski z siedzibą w Kiełpinie 83-307, ul. Urocza 31, NIP:7451220701
 3. Zakres materiału podzielony jest na 5 stopni zaawansowania. Materiał Krav Maga JUNIOR obejmuje 10 stopni (stopnie połówkowe)
 4. Szkolenie prowadzone jest w formie:
  1. Regularnych treningów 2 razy w tygodniu w wymiarze 1,5h każdy;
  2. Treningu parterowego 1 raz w miesiącu w sobotę wg oddzielnego planu;
  3. 2 dniowego zgrupowania KravCamp 2 razy w roku wg oddzielnego planu;
  4. 24 godzinnego rajdu KravMagedon 1 raz w roku;
  5. Kursów Bezpieczna Polka – wg oddzielnego planu
  6. Kursów samoobrony dla kobiet – Bezpieczna Gdynianka
  7. Treningów personalnych;
  8. Treningów w plenerze 2 razy w tygodniu (lipie i sierpień);
  9. Kursów i seminariów – wg oddzielnego planu;
  10. Regularnych zajęć dla dzieci 2 razy w tygodniu oraz obozów i zimowisk.
 5. Nabór do grupy początkującej organizowany jest 2 razy w roku (wrzesień i styczeń)
 6. Egzaminy na kolejne stopnie zaawansowania odbywają się dwa razy w roku (styczeń i czerwiec) i są integralną częścią programu szkolenia Krav Maga Pomorze.
 7. Okres szkolenia na każdy poziom zaawansowania (P0 – P4) trwa 5 miesięcy
 8. Zajęcia odbywają się wg ustalonego grafiku
 9. Dołączenia do grupy szkoleniowej jest możliwe po spełnieniu wszystkich warunków wstępnych:
  1. Niekaralność za umyślne czyny chuligańskie objęte Kodeksem Karnym;
  2. Stan zdrowia pozwalający na rekreacyjne uprawianie walki wręcz. Za utajnienie przed lekarzem dopuszczającym do treningu Krav Maga chorób mających wpływ na bezpieczeństwo ćwiczącego, w razie wypadku winę ponosi uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic/opiekun). Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zrobieniem i posiadaniem aktualnych badań.
  3. Udzielenia zgody podmiotowi obsługującemu Krav Maga Pomorze, na przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzenia ewidencji i organizacji szkolenia oraz wysyłania informacji drogą elektroniczną oraz kontaktowania się przez urządzenia GSM. Uczestnik ma prawo edytować lub usunąć podane dane osobowe w każdej chwili;
  4. Posiadanie ubezpieczenia od NNW.
  5. Zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dostępną w stopce strony oraz na podpisywanej karcie uczestnika podczas rejestracji.
 10. Przed przystąpieniem do udziału w treningach należy wypełnić i podpisać Kartę Uczestnika wydrukowaną po otrzymaniu wiadomości mailowej po rejestracji lub okazania instruktorowi elektronicznego potwierdzenia zapisu. W przypadku osób niepełnoletnich posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Zapisanie się na listę obecności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 11. Zajęcia są odpłatne wg ustalonego cennika zamieszczonego na stronie kravmagapomorze.pl oraz kravmagajunior.pl. Płatności winny być dokonane do maksymalnie 2 zajęć danego miesiąca. Opłata raz uiszczona w razie rezygnacji z zajęć lub absencji przepada. Istniej możliwość opłaty za każdego rodzaju zajęcia płatnościami online.
 12. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  3. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 13. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 14. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszających dobre imię osób trzecich;
  2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 15. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy EXCALIBUR Krzysztof Suchomski, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 16. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach otrzymują zwrot wpłaconych środków za niezrealizowane zajęcia wyłącznie, jeśli rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie drugich zajęć od momentu zapisania. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie trzecich zajęć od momentu zapisania, środki nie będą zwracane.
 17. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje należy składać Szkole telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podany na stronie internetowej www.kravmagajunior.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: info@kravmagajunior.pl, numer telefonu 602113728.
  3. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże drogą mailową.
  4. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 18. Uczestnik zajęć ćwiczy na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz posiada zaświadczenie lekarza o braku przeciwskazań do trenowania Krav Maga
 19. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy, miękkie obuwie sportowe oraz zakaz żucia gumy. Należy zdjąć biżuterię i związać długie włosy.
 20. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy poinformować instruktora przed zajęciami (ewentualnie po stwierdzeniu ich wystąpienia w trakcie zajęć).
 21. Na zajęciach obowiązuje zasada zgłaszania instruktorom każdorazowego opuszczenia sali ćwiczeń i meldowania powrotu.
 22. Ze względu na specyfikę zajęć należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników i stosować się do zaleceń instruktorów.
 23. W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia rzeczy osobistych uczestnika zajęć, prowadzący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 24. Uczestnik zajęć ma obowiązek dbać o sprzęt i infrastrukturę obiektu, z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.
 25. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za zgodą swoich opiekunów prawnych, wyrażoną podpisem na karcie uczestnika KRAV MAGA Pomorze.
 26. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostępności sali (egzaminy szkolne lub zamknięta szkoła).